• English
  • Русский
  • 中文 (中国)

Kody UFI

W dniu 22 marca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika VIII w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia.

Obowiązek zgłaszania informacji oraz generowania kodu UFI i umieszczania go na etykiecie produktu ciąży na importerze, fizycznym wytwórcy lub na podmiocie, który przepakowuje (konfekcjonuje) daną mieszaninę. Na podstawie aktualnie funkcjonującej wersji rozporządzenia, w przypadku zastosowań konsumenckich, przedsiębiorcy powinni realizować wspomniany obowiązek już od 1 stycznia 2020 r.

Jednak od 1 stycznia 2020 r. planowane jest wprowadzenie nowej wersji rozp. 542/2017, a główną zmianą jest przesunięcie terminu obowiązku zgłaszania mieszanin w zastosowaniach konsumenckich.

W przypadku wszystkich „nowych” produktów, które nie zostały jeszcze zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, wymagane informacje należy przekazać w następujących terminach:

    1 stycznia 2021 r. – zastosowanie konsumenckie

    1 stycznia 2021 r. – zastosowanie profesjonalne

    1 stycznia 2024 r. – zastosowanie przemysłowe

Rozporządzenie przewiduje następujące zasady okresu przejściowego:

Do wszystkich produktów już zgłoszonych w ramach narodowego systemu (w Polsce obowiązuje system ELDIOM) i wprowadzonych do obrotu ma zastosowanie okres przejściowy – zgłoszenia pozostaną ważne do dnia 1 stycznia 2025 r. lub do momentu wprowadzenia zmian, np. zmiana składu, czy klasyfikacji.

Więcej informacji poniżej:

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=3&year=2019&number=7611&version=ALL

https://poisoncentres.echa.europa.eu/pl/-/commission-adopts-change-to-first-compliance-date-for-reporting-to-poison-centres