• English
  • Русский
  • 中文 (中国)

17, 05, 2021

Środki ochrony roślin – nowe rozporządzenie zawierające wykaz zabronionych substancji obojętnych

W dniu 4 marca 2021 r., opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/383 z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 zawierający wykaz składników obojętnych, które nie mogą wchodzić w skład środków ochrony roślin, nakładające na państwa członkowskie obowiązek zmiany lub […]

10, 12, 2020

Koszty wycofania substancji czynnych i konsekwencje Zielonego Ładu.

Ostatnio miało miejsce webinarium pod tytułem „Wybrane problemy integrowanej ochrony roślin uprawnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. Połowa pestycydów zostanie wycofana z rynku w Unii Europejskiej. Stanie się to w przeciągu 10 lat. Będzie nas to bardzo dużo kosztowało. Decyzje Unijne mogą wpłynąć na plony roślin rolniczych. Prawdopodobnie zmniejszą się one […]

10, 12, 2019

Kody UFI

W dniu 22 marca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika VIII w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia. Obowiązek zgłaszania informacji […]

16, 10, 2019

Wschodnioeuropejski rynek agrochemiczny

Wraz z przedstawicielami firm z Europy Centralnej, KJJ Consulting Group wzięło udział w grupowym wywiadzie ekspertów na temat wschodnioeuropejskiego rynku środków ochrony roślin dla renomowanego magazynu Agropages. W artykule można m.in. znaleźć odpowiedzi na pytania takie jak: Dlaczego rynek środków ochrony roślin w Europie Wschodniej rośnie w odróżnieniu od Europy […]

26, 08, 2019

Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące produktów nawozowych – 2019/1009 (WE)

15 lipca 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące zasady udostępniania na rynku Unii Europejskiej nawozów. Dotyczy to różnych typów nawozów: organiczno-mineralnych, organicznych, nieorganicznych, polepszaczy gleby, podłoży do upraw, biostymulatorów, mieszanin nawozowych. Na podstawie nowych przepisów na rynek Unii Europejskiej będą mogły być wprowadzane tylko te nawozy i produkty […]

13, 05, 2019

Ułatwienia w zastosowaniach małoobszarowych ŚOR

Nowo przygotowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin ma dwa nadrzędne cele. Ułatwienia w rejestracji, a także zwiększony dostęp do powyższych środków. Pojawiły się zmiany w regulacjach, dotyczące zarówno przepisów, jak i obecnie obowiązujących zezwoleń na zastosowania małoobszarowe. Co więcej, zmiany dotyczą także wprowadzania do obrotu środków […]

09, 04, 2019

Własne marki handlowe – perspektywy na przyszłość

W dzisiejszym dynamicznym świecie zmieniające się preferencje oraz rosnące wymagania klientów są siłą napędową dla zmian w strukturze sprzedaży detalicznej. Konsumenci w coraz większym stopniu stawiają na wygodę kupowania oraz niskie ceny produktów, niejednokrotnie płacąc premię jedynie za możliwość wyróżnienia się w swoim kręgu towarzyskim (zakupy markowe). Takie zmiany w […]

11, 12, 2018

Raport Komisji Europejskiej: „Perspektywy rolnictwa w UE w latach 2018-2030”

Komisja Europejska przedstawiła prognozy dla europejskich rynków rolnych na lata 2018-2030. Według raportu przewiduje się spadek całkowitej powierzchni gruntów rolnej, za to grunty rolne przeznaczone do produkcji pasz nieco wzrosną. Sektor dotyczący roślin uprawnych ukazuje wzrost produkcji cukru o blisko 4%. Rynek zbóż prognozuje się dalszym wzrostem spowodowanym większym,przemysłowym wykorzystaniem […]

24, 08, 2018

Drony przyszłością agrotechniki?

Wielu naukowców uważa, że przyszłość rolnictwa w dużej mierze zależy od małych statków latających zwanych dronami. Mają duży potencjał w możliwym ulepszeniu i usprawnieniu pracy rolników w rolnictwie precyzyjnym. To niewielkie urządzenie może monitorować uprawy, stada zwierząt hodowlanych lub nadzorować infrastrukturę ,nawet w trudnych warunkach pogodowych. Poprzez odpowiednie techniki, dzięki […]