• English
  • Русский
  • 中文 (中国)

Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące produktów nawozowych – 2019/1009 (WE)

15 lipca 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące zasady udostępniania na rynku Unii Europejskiej nawozów. Dotyczy to różnych typów nawozów: organiczno-mineralnych, organicznych, nieorganicznych, polepszaczy gleby, podłoży do upraw, biostymulatorów, mieszanin nawozowych.

Na podstawie nowych przepisów na rynek Unii Europejskiej będą mogły być wprowadzane tylko te nawozy i produkty nawozowe, które spełniają unijne wymogi w zakresie jakości i bezpieczeństwa.

Głównym celem jest harmonizacja norm dotyczących nawozów uzyskiwanych z surowców organicznych lub wtórnych w UE i stworzenie nowych możliwości ich produkcji i sprzedaży.

Nowe zasady będą obowiązywały od 16 lipca 2022 r. Nowe rozporządzenie ma zastąpić dotychczasowe – 2003/2003, jednak produkty wprowadzone do obrotu na jego zasadach przed dniem 16 lipca 2022 r. będą mogły nadal być udostępniane na podstawie zasad określonych w rozdziale V rozporządzenia.

Rozporządzenia 2019/1009 nie stosuje się do:

– produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, które podlegają wymaganiom rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, gdy są udostępniane na rynku;

– środków ochrony roślin objętych zakresem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

Jednocześnie jednak rozporządzenie 2019/1009 wprowadza określone zmiany do rozporządzeń 1069/2009 oraz 1107/2009.

Link do tekstu rozporządzenia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1009&from=PL