• English
  • Русский
  • 中文 (中国)

Środki ochrony roślin – nowe rozporządzenie zawierające wykaz zabronionych substancji obojętnych

W dniu 4 marca 2021 r., opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/383 z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 zawierający wykaz składników obojętnych, które nie mogą wchodzić w skład środków ochrony roślin, nakładające na państwa członkowskie obowiązek zmiany lub cofnięcia zezwoleń dla środków ochrony roślin zawierających składniki obojętne wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, zmienionego niniejszym rozporządzeniem.

Lista zawiera 144 substancji pomocniczych które nie mogą wchodzić w skład środków ochrony roślin.

Komisja Europejska wyznaczyła termin na zmianę lub cofnięcie zezwoleń na dzień 24 marca 2023 r.